SuomiGameHUB

Maailma tarvitsee pelejä

Yrityksen perustamisen muistilista

Perustettaessa pelifirmaa Suomessa, on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää markkinan erityispiirteet ja sääntely-ympäristö. Suomi on tunnettu vahvasta peliteollisuudestaan, joka tarjoaa uusille yrityksille sekä mahdollisuuksia että haasteita. Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida useita keskeisiä seikkoja, jotka vaikuttavat yrityksen perustamiseen ja sen menestykseen pitkällä tähtäimellä.

Yrityksen perustamiskulut Suomessa vaihtelevat yhtiömuodosta riippuen ja sen mukaan, tehdäänkö perustamisilmoitus sähköisesti vai paperilomakkeella. Kustannukset liikkuvat useista kympeistä noin 400 euroon. Yksityisen elinkeinonharjoittajan, eli toiminimen, perustaminen sähköisesti maksaa 60 euroa, kun taas paperilomakkeella tehtynä hinta on 110 euroa. Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti kustantaa 275 euroa, ja paperilomakkeella tehtynä maksu on 380 euroa.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nettisivut tarjoavat tarkemman katsauksen näihin kuluihin.

Ennen heinäkuuta 2019 osakeyhtiön perustamiseen vaadittiin vähintään 2 500 euron suuruinen osakepääoma. Tämä vaatimus on kuitenkin poistettu, minkä ansiosta osakeyhtiön perustaminen on nykyään mahdollista ilman määriteltyä minimipääomaa.

LGIN sivuilta löytyy hyvä checklist pelifirman perustamiseen Suomessa.

Tämän oppaan ei ole tarkoitus olla yritysneuvontaa tai kertoa konkreettisesti miten perustat yrityksen, koska ne asiat voivat aina muuttua ja riippuvat yrityksestä. Tämä on vain yleiskatsaus asiosta, joita sinun ainakin kannattaisi selvittää, että ajatus oman yrityksen perustamisesta ei välttämättä tunnu enää niin kaukaiselta. Henkilökohtaista neuvontaa oman yrityksesi kanssa saat Business Finlandilta.

Nimi

Yksi ensimmäisistä askelista on yrityksen nimen valinta. Nimen tulee olla ainutlaatuinen ja sen on erottauduttava selkeästi kilpailijoista. Tämä ei ole pelkästään brändäyksen kannalta tärkeää, vaan myös lakisääteinen vaatimus, joka estää sekaannuksen markkinoilla. Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää yritysnimirekisteriä, josta voi tarkistaa, onko haluttu nimi jo käytössä. On tärkeää varmistaa, ettei valittu nimi ole liian samankaltainen olemassa olevien yritysten kanssa tai anna harhaanjohtavaa kuvaa yrityksen toiminnasta. Lisäksi tiettyjen sanojen, kuten “Suomi” tai “Finland”, käyttö nimessä on rajoitettua. Huomioi, että yrityksen nimen ei tarvi olla sama kuin mitä nimeä käytät pelitiimistäsi esimerkiksi Steamissa.

Yrityksen nimipalvelu | PRH

Yritysmuoto

Yritysmuodon valinta on päätös, joka vaikuttaa muun muassa verotukseen, vastuukysymyksiin ja pääoman hankintaan. Vaihtoehtoja on useita, kuten toiminimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Kukin yritysmuoto tarjoaa omat etunsa ja haasteensa ja valintaan vaikuttavat yritystoiminnan luonne, riskien hallinta ja kasvutavoitteet.

Toiminimi on yksinkertaisin yritysmuoto, jossa yrittäjä toimii yrityksenä omalla nimellään tai keksityllä toiminimellä. Yrittäjä vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisesti koko omaisuudellaan. Tämä muoto sopii erityisesti pienimuotoiseen yksinyrittäjyyteen.

Avoin yhtiö on yritysmuoto, jossa kaksi tai useampi yhtiömies harjoittaa yhdessä liiketoimintaa ja vastaa henkilökohtaisesti ja rajattomasti yrityksen veloista. Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten välinen sopimus määrittelee yhtiömiesten oikeudet ja velvollisuudet.

Kommandiittiyhtiö muistuttaa avointa yhtiötä, mutta siinä on sekä vastuunalaisia yhtiömiehiä että äänettömiä sijoittajia, kommandiittiosakkaita. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista henkilökohtaisesti ja rajattomasti, kun taas äänettömät sijoittajat vastaavat vain sijoittamansa pääoman suuruudessa. Kommandiittiyhtiö sopii, kun yritystoimintaan halutaan kerätä pääomaa sijoittajilta rajoittaen heidän vastuutaan.

Osakeyhtiö on yritysmuoto, jossa omistus jakautuu osakkeisiin. Osakeyhtiön suurin etu on, että osakkaat eivät henkilökohtaisesti vastaa yrityksen veloista, vaan ainoastaan sijoittamallaan pääomalla. Osakeyhtiö vaatii muodollisuuksia, kuten hallituksen ja toimitusjohtajan, ja se sopii sekä pienille että suurille yrityksille. Osakeyhtiö on yleinen valinta pelialalla, sillä se tarjoaa osakkaille rajoitetun vastuun ja helpottaa sijoittajien houkuttelua.

Yritysmuodot | Suomi.fi

Perustamissopimus

Perustamisvaiheessa laaditaan selkeä suunnitelma yrityksen rakenteesta, toimintaperiaatteista ja taloudellisista tavoitteista. Tämä käsittää perustamissopimuksen ja mahdollisen yhtiöjärjestyksen laatimisen, erityisesti osakeyhtiöitä perustettaessa. Perustamissopimus määrittelee yrityksen perusperiaatteet, kuten toimialan, osakkeiden arvon ja osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet.

Perustamissopimus | PRH

Yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön perustamisen yhteydessä tulee laatia yhtiöjärjestys, jossa säädetään yhtiön toiminnan perusteista, osakkeiden luovutuksesta, hallituksen kokoonpanosta ja muista keskeisistä säännöistä. Yhtiöjärjestys on osakeyhtiön keskeinen asiakirja.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys | Minilex

Osakasluettelo

Osakasluettelo on keskeinen asiakirja, joka sisältää tiedot yrityksen osakkeiden omistuksesta. Sen ajantasaisuus ja saatavuus yrityksen pääkonttorissa on laissa määrätty, ja se on tärkeä osakkeenomistajien oikeuksien turvaamiseksi. Osakasluettelon ylläpito auttaa myös varmistamaan, että yrityksen omistusrakenne on läpinäkyvä ja että osakkeiden siirrot on tehty asianmukaisesti.

Osakeyhtiön osakasluettelo | Minilex

Edunsaajailmoitus

Edunsaajailmoitus on toinen tärkeä velvoite, joka liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen. Ilmoituksessa on kerrottava ne henkilöt, jotka omistavat yli 25 prosenttia yrityksestä tai joilla on merkittävä vaikutusvalta yrityksen päätöksentekoon. Tämän ilmoituksen tekeminen on pakollista osakeyhtiöille, ja se auttaa viranomaisia seuraamaan yritysten todellisia edunsaajia.

Edunsaajailmoitus | PRH

Hallitus

Hallituksen muodostaminen on keskeinen askel osakeyhtiön hallinnollisen rakenteen pystyttämisessä. Hallitus vastaa yrityksen johtamisesta ja strategisista päätöksistä, ja sen kokoonpano on määriteltävä yrityksen säännöissä. Hallituksen jäsenten valinnassa on tärkeää huomioida heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa, jotta yritys voi hyötyä heidän osaamisestaan.

Osakeyhtiön hallitus | Suomi.fi

Rekisterit

Yrityksen tulee rekisteröityä kaupparekisteriin, joka on julkinen rekisteri yritysten perustiedoista. Lisäksi yrityksen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, mikäli se aikoo harjoittaa liiketoimintaa, joka edellyttää näitä. Arvonlisäverovelvollisuus koskee yrityksiä, jotka myyvät tavaroita tai palveluita Suomessa, kun taas ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on tarpeen, jos yritys maksaa palkkaa. Työnantajarekisteriin liittyminen on puolestaan välttämätöntä, jos yritys palkkaa työntekijöitä. Nämä rekisteröinnit ovat olennaisia yrityksen verovelvoitteiden hallinnoinnissa ja noudattamisessa.

Kaupparekisteri | PRH
Alv-rekisteri | Vero.fi
Ennakkoperintärekisteri | Vero.fi
Työnantajarekisteri | Vero.fi

Osakassopimus

Yrityksen tulee myös laatia osakassopimus, joka määrittelee osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet sekä yrityksen sisäiset menettelytavat. Osakassopimus on tärkeä väline mahdollisten konfliktien ehkäisemiseksi ja osakkeenomistajien etujen suojaamiseksi. Sopimus tarjoaa kehyksen osakkaiden välisille suhteille ja voi sisältää määräyksiä esimerkiksi osakkeiden luovutuksesta, osinkopolitiikasta ja päätöksenteosta.

Osakassopimus | Minilex

Pankkitili

Yrityksen perustamisen yhteydessä tulee avata yrityksen nimiin pankkitili, jota käytetään yritystoiminnan rahoitusliikenteeseen. Pankkitilin avaamiseen tarvitaan yleensä yrityksen rekisteröintitodistus ja perustamisasiakirjat.

Pankkitilin avaaminen yritykselle | Suomi.fi

Vakuutukset

Lopuksi, yrityksen on huolehdittava asianmukaisesta vakuutusturvasta, mukaan lukien omaisuus-, vastuu- ja matkavakuutukset. Vakuutusten avulla yritys voi suojautua odottamattomilta taloudellisilta menetyksiltä ja varmistaa toimintansa jatkuvuuden.

Yritysvakuutukset | Bisnes.fi

Keskustelu

Aloita uusi keskustelu